Самостійні роботи 6 клас, самостійні та тематичні

Самостійна робота 19 Перпендикулярні та паралельні прямі 6 клас НУШ

Самостійна робота № 19 на тему Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Приклади графіків залежності між величинами. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 6 клас

Введіть свій логін і пароль для подальшої роботи з тестом

Завдання самостійної роботи № 19

Рівень А

1. Які відрізки на малюнку є паралельними до відрізка АВ?

1) KM і АС.
2) OK і МК.
3) CB і DC.
4) CD і ОК.
Номер відповіді:

2. Яка з точок, зображених на рисунку, має координати (1; -2)? 1) Точка К.
2) Точка L.
3) Точка N.
4) Точка M.
Номер відповіді:
3. Який приклад ілюструє перпендикулярні відрізки?
1) Сторони трикутника.
2) Сусідні сторони квадрата.
3) Протилежні сторони прямокутника.
4) Два стовпи.
Номер відповіді:

Рівень Б

4. На рисунку зображено прямокутник ABCD. Укажіть хибні твердження 1) AB || CD.
2) AB ⊥ AD.
3) AC ⊥ BD.
4) BC || CD.
Номера відповіді:

5. Яка з даних точок лежить на осі ординат?
1) А (5; 4)
2) В (3; 0)
3) С (0; 3)
4) D (-5; -2)
Номер відповіді:
6. На рисунку зображено графік зміни об’єму води в баку протягом 4 хв. Яке з указаних тверджень є неправильним? 1) У початковий момент часу в баку було 30 л води.
2) Об’єм води в баку зменшувався протягом 3 хв.
3) За першу хвилину об’єм води зменшився на 10 л.
4) У баку залишилося 15 л води.
Номер відповіді:

Рівень В

7. Три вершини квадрата ABCD мають координати: А(-2; -3), В(-2;4) і С(5; 4). Знайдіть координати вершини D.
1) (5; -3)
2) (2; 3)
3) (-2; -4)
4) (-2; -3)
Номер відповіді:

8. На рисунку зображено графік руху туриста. З якою швидкістю йшов турист до місця відпочинку?
Відповідь:
км/год
9. Відрізок АВ точкою С поділено у відношенні 4:3, починаючи від точки А. Знайдіть координати точки С, якщо А(-4;-5) і В (3; -5).
1) (0; -5).
2) (-5; -3).
3) (-2; -5).
4) (5; 0).
Номер відповіді:

Тест на тему СР19 Перпендикулярні та паралельні прямі